منو

سه شنبه, 01 آبان 1397 - Tue 10 23 2018

آموزش مجازی

A+ A A-

مسابقه احکام ضیافت ( روزه پاکان)

احکام ضیافت

رمضان ماه میهمانی خدا و نزدیکی به حضرت محبوب است،لذا تفکر در این ماه عبادت محسوب شده و چه خوب است ، این تفکر همراه با آموزش احکام  و اعمال می تواند راهگشای برخی از مشکلات روز مره ما باشد.

کتاب روزه پاکان گامی کوچک برای تحقق این هدف بزرگ می باشد،لذا پرسش های های مربوط به ایام طراحی و در ادامه تقدیم حضورتان می گردد.

 

v    روزه ی مشکوک بین آخر شعبان یا اول رمضان

سوال:روزی را که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان

جواب:واجب نیست روزه بگیرد.

سوال:فردی که بخواهد چنین روزی را روزه بگیرد نمی تواندنیت روزه ی(ماه)رمضان کند؛ولی...

جواب:اگر نیت روزه ی قضا یا مستحبی بنماید و چنان چه بعد معلوم شود(ماه)رمضان بوده،از (ماه)رمضان حساب می شود.1

-می تواند بنا بر احتیاط نیت روزه ی قضا یا مستحبی بنماید و چنان چه بعدا معلوم شود (ماه) رمضان بوده، از (ماه)رمضان محسوب می شود.2

-اگر نیت کند که اگر (ماه) رمضان است روزه ی (ماه)   رمضان و اگر (ماه) رمضان نیست، روزه ی قضا و مانند آن باشد صحت روزه بعید نیست ولی بهتر آن است که نیت قضا یا مستحبی بکند و یا نیت مطلق روزه کند و چنان چه بعد معلوم شود رمضان بوده،از رمضان محسوب می شود.3

- اگر در بین روز متوجه شد که ماه رمضان است باید نیت روزه ی (ماه) رمضان کند.

 

v    احکام نیت

سوال :تعریف نیت چیست؟

جواب:یعنی این که انسان قصد کند برای انجام فرمان خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد.

سوال: نیت قلبی یا زبانی؟

جواب:در نیت کردن لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند؛ یا مثلا بگوید: فردا روزه می گیرم.

سوال : زمان نیت کردن

جواب : انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه ی فردای آن نیت کند؛ ولی بهتر است که شب اول ماه، نیت روزه ی کل ماه را بنماید. زمان نیت کردن از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح می باشد.

سوال: کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است.

جواب : اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه ی او صحیح است.

-اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه ی واجب نماید.

سوال: اگر قبل از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود.

جواب: روزه اش صحیح است.

سوال: اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است.

جواب: اگر پیش از ظهر متوجه شود:

چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت کند و روزه ی او صحیح است.

اگر پیش از ظهر متوجه شود:

چنان چه کاری را که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، روزه ی او باطل است.

اگر بعد از ظهر متوجه شود: روزه ی او باطل می باشد، ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد و بعد از ماه رمضان هم روزه ی آن روز را قضا نماید.

سوال: اگر مریضی در ماه رمضان خوب شود و تا زمان بهبودی کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد.

جواب: چنان چه قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود:

- باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد.(همه مراجع به جز آیات عظام تبریزی،صافی و سیستانی)

-روزه ی آن روز بر وی واجب نیست ، هرچند کاری که روزه را باطل می کند هم انجام نداده باشد.آیات عظام تبریزی و صافی

-بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند.آیت الله سیستانی

-چنان چه بعد از ظهر خوب شود، روزه ی آن روز بر او واجب نیست.(باید قضا به جا آورد.)

v    سوال : کسانی که روزه بر آنها واجب نیست.

جواب:

1- پیر مرد و پیر زنی که گرفتن روزه برای آنان مشقت دارد.

2-زن بارداری که گرفتن روزه برای حمل یا خودش ضرر دارد .

3-زن شیر دهی که گرفتن روزه، برای بچه یا خودش ضرر دارد.

4-بیماری که گرفتن روزه برای او ضرر دارد.

5-کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند.

6-کسی که به سن بلوغ نرسیده است.

7-زنی که خون حیض و نفاس می بیند.

8-کسی که به مسافرت می رود و در جایی قصد اقامت ده روز نمی کند.

9-کسی که به جهت ضعف بنیه، گرفتن روزه برای او مشقت فراوان دارد؛ و غیر قابل تحمل است.

10-کسی که بیهوش است یا در کما به سر می برد.

11-دیوانگان.

v    سوال: مبطلات روزه

جواب:

1-خوردن وآشامیدن

2- روابط زناشویی[جماع]

3- استمنا[خود ارضایی]

4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) وجانشینانش

5- رساندن غبار غلیظ به حلق

6- فرو بردن تمام سر در آب

7- باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

8- اماله کردن با چیز های روان

9- قی کردن

v    مبطلات روزه:خوردن و آشامیدن

سوال : خوردن و آشامیدن از روی عمد؟

جواب: روزه باطل است.

سوال: خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی؟

جواب: روزه صحیح می باشد.

سوال: اگر مکلف مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برد؟

جواب: اگر رطوبت آن را فرو برد، روزه باطل می شود. [مگر آن که رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.]همه مراجع به جز آیات عظام نوری و صافی

-         اگر بداند که رطوبت در دهان باقی است،بنا بر احتیاط نباید فرو ببرد.آیات عظام نوری  و صافی

سوال: در وقت غذا خوردن بفهمد اذان شده است؟

جواب: باید لقمه را از دهان بیرون آورد.

-         چنان چه عمدا فرو برد ،روزه باطل می شود.

سوال: چیزی را که لای دندان مانده است.

-         اگر عمدا فرو ببرد روزه باطل می شود.

سوال : فرو بردن اخلاط سر وسینه؟

- تا به فضای دهان نرسیده، اشکال ندارد.

- اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.همه مراجع به جز آیت الله سیستانی

- احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد.آیت الله سیستانی

سوال: تزریق آمپول در حال روزه:

جواب : تزریق هیچ نوع آمپول،مبطل روزه نیست.آیات عظام اراکی، تبریزی، خویی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، نوری

- باید از آمپول تغذیه ای اجتناب کند.آیات عظام بهجت و فاضل

-آمپول تغذیه ای و تقویتی که در رگ تزریق شود بنا بر احتیاط جایز نیست.آیت الله خامنه ای

- فقط آمپول تغذیه ای بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.آیات عظام امام خمینی،زنجانی، مکارم

سوال: جویدن غذا برای بچه  یا چشیدن غذا و مانند آن،که معمولا به حلق نمی رسد؟

جواب: اگر اتفاقی به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند.

- احتیاط مستحب است که این امور را در صورت عدم ضرورت ترک کند.آیت الله بهجت

-اگر از ابتدا بداند که به حلق می رسد، چنان چه فرو رود، روزه اش باطل می شود.

سوال : اگر ضعف انسان معمولی است؟

جواب : نمی تواند روزه را بخورد.

سوال: اگر ضعف انسان به قدری است که معمولا تحمل نمی شود؟

جواب: خوردن روزه اشکال ندارد.

v    مبطلات روزه:رساندن غبار غلیظ به حلق

سوال: رساندن غبار به حلق،چه غبار خوردنی مثل آرد و چه غبار حرام مثل خاک.

جواب: اگر غلیظ باشد:

- روزه را باطل می کند.همه مراجع به جز آیات عظام سیستانی و مکارم

- بنا براحتیاط واجب،روزه باطل است.آیت الله سیستانی

- اگر در حلق تبدیل[به]گل شود،روزه باطل است.آیت الله مکارم

جواب: اگر غبار غیر غلیظ باشد:

-         بنا بر احتیاط واجب مبطل است.آیات عظام نوری و صافی

سوال : اگر به واسطه ی باد، غبار غلیظی پیدا شود:

جواب : انسان در حال توجه است و با این حال مراقبت نکند که غبار به حلق نرسد:

- روزه اش باطل است.آیات عظام امام خمینی، مکارم، صافی، نوری، مظاهری

- بنا بر احتیاط واجب روزه باطل است.آیات عظام سیستانی و تبریزی

- اگر سهوا وبی اختیار به حلق رسد،روزه صحیح است.آیت الله مظاهری

سوال: رساندن دود سیگار و تنباکو:

جواب: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.آیات عظام امام خمینی،فاضل، بهجت، سیستانی، مکارم، تبریزی، صافی و نوری

-         روزه را باطل می کند.آیت الله مظاهری

سوال: رساندن بخار غلیظ به حلق:

جواب:- اگر در دهان به صورت آب در نیاید،روزه را باطل نمی کند.آیات عظام امام خمینی،نوری

- بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.آیات عظام فاضل، مکارم و تبریزی

- اگر در اثر عدم مواظبت به حلق برسد،مبطل روزه است.آیت الله مظاهری

v    مبطلات روزه:فرو بردن سر در آب

سوال: فرو بردن سر در آب؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.آیات عظام امام خمینی، تبریزی، خامنه ی، صافی، فاضل ، مکارم و نوری

- روزه را باطل می کند.آیت الله بهجت

- روزه را باطل نمی کند، ولی کراهت شدید دارد.آیت الله سیستانی

سوال: اگر نصف سر را یک دفعه ونصف دیگر را دفعه ی بعد زیر آب ببرد.

جواب: روزه ی وی صحیح است.

سوال: روزه دار بی اختیار در آب بیفتد وتمام سر او زیر آب رود.

جواب: روزه ی وی صحیح است.

سوال: اگر فراموش کند روزه است و سر را زیر آب کند.

جواب:- باید فورا سر را بیرون آورد و اگر بیرون نیاورد، روزه اش باطل است.

-         بنا بر احتیاط واجب باطل است.

سوال: در حال روزه به نیت غسل سر در آب کند:

جواب: - اگر فراموش کرده که روزه است، روزه وغسل صحیح است.آیات عظام امام خمینی، فاضل ، مکارم، نوری، تبریزی، سیستانی و مظاهری

- اگر بداند در حال روزه ی واجب معین است، هم روزه و هم غسل باطل است.آیات عظام مکارم، تبریزی و صافی

- روزه باطل و غسل بنابر احتیاط واجب باطل [مگر در زیر آب قصد غسل کند.]امام خمینی

- بنابر احتیاط واجب هردو باطل است.آیات عظام فاضل و نوری

- هم روزه وهم غسل صحیح است.آیات عظام سیستانی و مظاهری

سوال: اگر بداند در حال روزه ای است که وقت معینی ندارد.[مانند کفاره]:

جواب: - غسل صحیح و روزه باطل است. آیات عظام امام خمینی، تبریزی، فاضل، نوری و صافی

-         غسل صحیح وروزه هم صحیح است.آیات عظام سیستانی، مظاهری و مکارم

-          

v    مبطلات روزه: باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

سوال: اگر جنب در روزه ی ماه رمضان یا قضای آن عمدا تا اذان صبح پاک نشود:

جواب: روزه اش باطل است آیات عظام امام خمینی، تبریزی، صافی، مظاهری و بهجت

- باید روزه را تمام کند و روزه ی دیگری هم به نیت ما فی الذمه بگیرد.آیت الله سیستانی

- بنا بر احتیاط واجب باطل است.آیت الله مکارم

سوال: کسی که در شب ماه رمضان جنب است:

جواب: - اگر می داند در صورت خوابیدن تا اذان بیدار نمی شود، نباید بخوابد.

- حال اگر با این فرض اختیارا بخوابد و تا اذان بیدار نشده، روزه باطل است.[قضا وکفاره دارد.]

- جواب: احتمال می دهد اگر بخوابد، برای غسل بیدار می شود؛ ولیکن تا اذان صبح خواب بماند،قصد غسل کردن را داشته است:

- می تواند بخوابد.همه مراجع به جز آیات عظام فاضل و بهجت

- اگر عادتا بیدار می شود،می تواند بخوابد.آیت الله فاضل

- روزه صحیح است؛ولی باید قضا هم بگیرد.آیت الله بهجت

جواب: - احتمال می دهد اگر بخوابد، برای غسل بیدار می شود؛ ولیکن تا اذان صبح خواب بماند، قصد غسل کردن را نداشته یا تردید در غسل کردن داشت:

- روزه اش باطل است. آیات عظام امام خمینی، فاضل، بهجت، تبریزی، نوری و صافی

- باید روزه را تمام کرده و قضا و کفاره بدهد.آیت الله سیستانی

سوال: فرد در شب ماه رمضان به حال جنب می خوابد و بیدار می شود.

جواب: حال اگر احتمال می دهد که اگر بار دیگر بخوابد باز قبل از اذان بیدار می شود و قصد غسل کردن هم داشته باشد ولی بیدار نشد:

- باید روزه ی آن روز را قضا کند و کفاره ندارد. آیات عظام امام خمینی و مظاهری

- باید روزه ی آن روز را قضا کرده و احتیاط واجب کفاره هم دارد. آیات عظام بهجت و صافی

- باید آن روز را قضا و احتیاط مستحب کفاره هم بدهد. آیات عظام سیستانی و تبریزی

سوال: اگر روزه دار در روز محتلم شود:

جواب: - واجب نیست فورا غسل کند.همه مراجع به جز آیت الله فاضل

- بهتر است فورا غسل کند.آیت الله مکارم

- احتیاط مستحب است که فورا غسل کند.آیت الله فاضل

سوال: اگر بعد از اذان بیدار شود و محتلم باشد و بداند که قبل اذان محتلم شده:

جواب: روزه ی او صحیح است.

v    مبطلات روزه: دروغ بستن به خدا وپیغمبر(ص)

سوال: فردی که به صورت گفتاری،نوشتاری یا به اشاره،سخنی یا فعلی را عمدا به دروغ نسبت دهد.

جواب: به خدا وپیغمبر(ص)و جانشینان آن حضرت(ع):

-روزه باطل است.همه مراجع به جز آیات عظام سیستانی و مظاهری

-روزه صحیح است.آیت الله مظاهری

-بنا بر احتیاط لازم باطل است.آیت الله سیستانی

جواب: به حضرت زهرا(س) و سایر پیامبران (ع):

- به احتیاط واجب روزه باطل است. آیات عظام امام خمینی، تبریزی، مکارم، نوری و مظاهری

- به احتیاط مستحب روزه باطل است.آیت الله سیستانی

سوال:اگر کسی بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ، نقل کند:

جواب:- بنا بر احتیاط واجب باید با نسبت دادن به ناقل آن را بیان کند. آیات عظام امام خمینی، تبریزی، صافی، نوری ، مظاهری

-اگر خودش هم خبر دهد، روزه باطل نیست. آیات عظام فاضل و بهجت

سوال: فردی با اعتقاد به این که چیزی درست است به خدا و پیامبر خدا(ص) نسبت دهد.

جواب: بعد بفهمد دروغ بوده است:

-روزه ی وی صحیح است. آیات عظام امام خمینی، تبریزی، مکارم، سیستانی، نوری، فاضل و صافی

سوال: فرد با اعتقاد به این که دروغ بستن به خدا وپیامبر(ص) مبطل روزه است، با این حال چیزی را که می داند دروغ است به آن نسبت دهد.

جواب: بعد بفهمد راست بوده است:

- روزه صحیح است. آیات عظام امام خمینی، فاضل و نوری

- روزه باطل است.آیت الله مکارم

- بنا بر احتیاط واجب، روزه را تمام کند؛ و قضا هم دارد. آیات عظام سیستانی و تبریزی

v    مبطلات روزه: استفراغ عمدی[قی کردن]

سوال: کسی که در حال روزه قی کند:

جواب:- اگر عمدی[برای بیماری یا ناچاری] باشد، روزه باطل است.

-         اگر سهوی یا بی اختیار باشد،روزه صحیح است.

سوال: اگر در شب چیزی بخورد که می داند بی اختیار در حال روزه قی می کند:

جواب:- احتیاط واجب روزه باطل است و قضا دارد.همه مراجع به جز آیات عظام سیستانی و بهجت

-         روزه صحیح می باشد.آیت الله سیستانی

سوال : اگر یقین دارد که به واسطه ی آروغ زدن چیزی از گلو بیرون می آید:

جواب: نباید آروغ عمدی بزند[ولی روزه باطل نیست.]همه مرتجع به جز آیات عظام تبریزی و مظاهری

-         بنا بر احتیاط واجب نباید آروغ عمدی بزند.آیت الله تبریزی

سوال: اگر آروغ عمدی زد و چیزی به دهان آمد:

جواب: - اگر آن را فرو ببرد روزه باطل است.

- اگر بی اختیار فرو رفت، روزه صحیح است.

- اگر بی اختیار فرو رفت، احتیاط مستحب است که قضا به جای آورد.آیت الله فاضل

v    مبطلات روزه: استمنا

سوال: مکلف با خود کاری کند که منی از او بیرون بیاید:

جواب: روزه اش باطل می باشد.

-         اگر بی اختیار منی از او بیرون آید،روزه اش باطل نیست

سوال: اگر کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید:

جواب: روزه اش باطل می شود. آیات عظام امام خمینی، فاضل و صافی

-         در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که منی از او خارج می شود، روزه اش باطل است.آیت الله بهجت

سوال: مکلف می داند که اگر بخوابد،در روز محتلم می شود.

جواب: - می تواند بخوابد و روزه اش صحیح است.

سوال: روزه داری که محتلم شده، اگر بداند به سبب بول یا استبرا، باقیمانده ی منی از وی خارج می شود:

جواب: در صورتی که غسل کرده باشد، نمی تواند استبرا کند.همه مراجع به جز آیت الله مکارم

- می تواند استبرا کند، هر چند با خارج شدن منی باشد.آیت الله مکارم

- در صورتی که غسل نکرده باشد، می تواند هم بول کند و هم استبرا.

سوال: اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدنمنی با فردی بازی و شوخی کند.

جواب: در صورتی که عادت نداشته که با شوخی از او منی خارج شود و اتفاقی بیرون آید، روزه ی او صحیح است. همه مراجع به جز آیت الله مکارم

- روزه اش باطل است؛ مگر این که قبلا مطمئن بوده که منی از وی خارج نمی شود. آیت الله مکارم

- اگر شوخی را آنقدر ادامه دهد که نزدیک است که منی خارج شود، و خودداری نکند؛ روزه باطل است.

v    مکروهات روزه داری

- دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.

- انجام دادن هر کاری مانند:خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می شود.

- انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد واگر بداند به حلق می رسد جایز نیست.

- بو کردن گیاه های معطر .

- نشستن زن در آب.

- تر کردن لباسی که در بدن است.

- کشیدن دندان و هرکاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید.

 

v    مسافرت در ماه رمضان

سوال:آیا می شود در ماه رمضان، برای فرار از روزه، مسافرت رفت؟

جواب:- مسافرت کردن در ماه رمضان هر چند به عنوان فرار از روزه باشد اشکال ندارد؛ ولی این امر تا قبل از روز  بیست وسوم مکروه است.

سوال: کسی که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد،تکلیف روزه ی او چه می شود؟

جواب: - اگر پیش از ظهر مسافرت کند،روزه اش باطل است؛ولی قبل از آن که به حد ترخص برسد، نمی تواند روزه را بخورد.همه مراجع به جز آیت الله سیستانی

-اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه اش را افطار کند؛ ولی قبل ازآن که به حد ترخص برسد. نمی تواند روزه را بخورد.آیت الله سیستانی

v    خوردن و آشامیدن

سوال: اگر شخص روزه دار در اثر فراموشی چیزی بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟

جواب: خیر؛ تذکر دادن به او واجب نیست.

سوال: حکم غرغره کردن برای روزه دار چیست؟

جواب: اگر هنگام غرغره کردن،آب از حلق به پایین برود، روزه باطل می شود.

v    مبطلات روزه

سوال:آیا ریختن دارو به چشم (مانند قطره چشمی)، روزه را باطل می کند؟

جواب: - اگر دارو به حلق نرسد و یا به حلق برسد ولی فرو نبرد، روزه اش باطل نمی شود.

 

سوال: استعمال عطر برای روزه دار، در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

جواب: - استعمال عطر برای روزه دار مستحب است؛ ولی بو کردن گیاهان معطر مکروه است.

v    جنابت در حال روزه

سوال: کسی که مدتی روزه گرفته و نماز خوانده است و بعد بفهمد جنب بوده، تکلیف او چیست؟

جواب:- اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه های او صحیح است؛ ولی باید نماز ها را قضا کند.

سوال: اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کنیم و پس از چند روز یادمان بیاید، چه تکلیفی داریم؟

جواب: - باید نماز ها و روزه ی آن چند روز را قضا کنید؛ ولی کفاره ندارد.

 

v    پر کردن دندان و حمام رفتن در ماه رمضان

سوال: پر کردن دندان در ماه رمضان چگونه است؟

جواب: - پرکردن یا جرم گیری و کشیدن دندان در ماه رمضان، برای پزشکان جایز است و برای شخص روزه دار زمانی جایز است که مطمئن باشد خون یا آبی که به وسیله دستگاه وارد فضای دهان می شود، فرو نخواهد رفت.

سوال: تنفس بخار آب در حمام، برای روزه دار چه حکمی دارد؟

جواب: بخار آب حمام، روزه را باطل نمی کند.

v    فرو بردن خلط

سوال: آیا فرو بردن خلط،روزه را باطل می کند؟

جواب:- فرو بردن خلط چنان چه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد؛ولی اگر به فضای دهان برسد،احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.همه مراجع به جز آیات عظام بهجت و سیستانی

-         احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد.آیت الله سیستانی

-         فرو بردن خلط اگر در حال غیر روزه،امری عادی باشد و به فضای دهان نیز نیامده باشد اشکال ندارد؛ولی اگر به فضای دهان برسد،احتیاط واجب آن است فرو نبرد.آیت الله بهجت

نکته: مرز فضای دهان وحلق،مخرج حرف«خ» می باشد.

v    کفاره ی روزه

سوال:کسی که در ماه رمضان مسافرت کرده،آیا علاوه بر قضا،باید کفاره هم بدهد؟

جواب:- خیر،تنها قضای روزه ها واجب است وکفاره ندارد؛ولی اگر قضای روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد تاخیر اندازد، به جهت تاخیر ، باید برای هر روز یک مد طعام بدهد.

سوال: منظور از طعام و مد در کفاره ی روزه چیست؟

جواب: - منظور از طعام،گندم،جو،آرد،نان،خرما و مانند آن است و مد تقریبا 750گرم یا ده سیر می باشد.

سوال: آیا کفاره ی روزه خواری عمدی با کفاره ی مریض تفاوت دارد؟

جواب: آری،در مقدار و در مصرف متفاوت است.برای کفاره ی روزه خواری عمدی،باید برای هر روز شصت فقیر را سیر کند(یا به هر کدام یک مد طعام بدهد)یا دو ماه روزه بگیرد. ولی در کفاره ی مریض، اگر بیماری تا ماه رمضان آینده ادامه داشته باشد، باید برای هر روز،[تنها]یک مد طعام به فقیر بدهد.

-         هم چنین برای پرداخت کفاره عمدی،اگر به شصت فقیر دسترسی دارد، نمی تواند به هر کدام ار آنها بیش تر از یک مد طعام بدهد؛ ولی در کفاره ی مریض می تواند تمام کفاره را به یک نفر پرداخت کند.

v    زکات فطره

سوال: آیا زکات برای دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد،واجب است؟

جواب: - اگر مخارج او را پدر ومادر می دهند و نان خور ایشان محسوب می شود، بر عهده ی آنها است؛ و اگر دانشجو مستقل است بر عهده خودش می باشد.

سوال: فطره ی دختری که در حال عقد است،بر عهده ی کیست؟

جواب: - اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده ی او است.

سوال: آیا زکات فطره ی میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر به مهمانی رفته، بر عهده ی صاحب خانه است؟

جواب: - فطره ی میهمانی که پیش از غروب شب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود،بر او واجب است.همه مراجع به جز آیات عظام مکارم و فاضل

-         اگر فقط برای شب عید دعوت شده، به مجرد صرف یک افطاری، فطره ی او بر صاحبخانه واجب نیست.آیات عظام مکارم و فاضل

سوال: میزان زکات فطره چقدر است؟

جواب:- به ازای هر نفر،یک صاع که تقریبا سه کیلو است، از گندم یا جو، یا خرما، یا کشمش و مانند این ها به عنوان زکات فطره به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

سوال: آیا زکات فطره را می توان به پدر و مادر خود،در صورت مستحق بودن،پرداخت کرد؟

جواب: اگر پدر و مادر فقیر باشند، بر فرزندان واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره را به ایشان داد.

سوال: آیا پدر می تواند زکات فطره را به فرزند خود که محتاج است ، بدهد؟

جواب: - اگر فرزندان فقیر باشند، بر پدر و مادر واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره به آنها داد.

v    اختلاف در عید فطر

سوال: اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر ، اختلاف پیش آید، وظیفه ی مکلف چیست؟ آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟

جواب:- در ثبوت اول ماه، تقلید راه ندارد. بلکه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید، اطمینان به رویت ماه پیدا کند، باید روزه ی خود را افطار کند و اگر شک داشت، باید آن روز را روزه بگیرد.

سوال: آیا حکم حاکم شرع در ثبوت اول ماه، برای غیر مقلدان او نیز حجت است؟

جواب: آری، حکم حاکم شرع در ثبوت اول ماه ، برای همه حجت است و باید به حکم او عمل کنند؛ مگر آن که بفهمند حاکم شرع اشتباه کرده است.همه مراجع به جز آیات عظام سیستانی و وحید

- اول ماه با حکم حاکم شرع ثابت نمی شود.آیت الله سیستانی

- بنا بر احتیاط واجب، اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود.آیت الله وحید

v    رویت ماه

سوال: آیا رویت ماه به وسیله ی چشم مسلح و تلسکوپ ها و وسایل نجومی اعتبار دارد؟

جواب: خیر؛ مگر آنکه از این راه برای شخص اطمینان پیدا شود که اول ماه است.همه مراجع به جز آیات عظام خامنه ای و فاضل

-          آری اول ماه به وسیله ی چشم مسلح و تلسکوپ و یا وسایل نجومی ثابت می شود. آیات عظام خامنه ای و فاضل

سوال : آیا اول ماه بر اساس تقویم محاسبات منجمان ثابت می شود؟

جواب: خیر، ثابت نمی شود؛ مگر آنکه انسان از گفته های آنها اطمینان پیدا کند.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید